نـــام رشتــه امتیــاز هزینه مجموع
[20294] ایمنولوژی و آلرژی اطفال* | فوق تخصص 10 850000
[20115] بیماریهای ریه* | فوق تخصص 10 850000
[20175] خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص 10 850000
[20225] قلب اطفال* | فوق تخصص 10 850000
[20265] عفونی اطفال* | فوق تخصص 17 850000
[20194] غدد درون ریز و متابولیسم کودکان | فوق تخصص 10 850000
[20215] غدد درون ریزی و متابولیسم* | فوق تخصص 10 850000
[20255] کلیه اطفال* | فوق تخصص 10 850000
[20285] گوارش اطفال* | فوق تخصص 17 850000
[20244] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص 17 850000
[20135] نفرولوژی* | فوق تخصص 10 850000
[20125] بیماریهای قلب و عروق* | فوق تخصص 10 850000
[20105] روماتولوژی* | فوق تخصص 10 850000
[20235] نوزادان* | فوق تخصص 17 850000
[20274] اعصاب اطفال* | فوق تخصص 10 850000
[20185] خون و سرطان اطفال* | فوق تخصص 10 850000
[20205] جراحی اطفال* | فوق تخصص 10 850000
[20145] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص 10 850000
[20155] جراحی قفسه صدری* | فوق تخصص 10 850000
[20165] جراحی قلب و عروق* | فوق تخصص 10 850000
[20305] روانپزشکی اطفال* | فوق تخصص 10 850000
[17105] بیماریهای داخلی* | تخصص 17 850000
[17125] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 17 850000
[17135] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص 10 850000
[17114] کودکان | تخصص 17 850000
[17145] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 10 850000
[17195] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 10 850000
[17335] جراحی عمومی* | تخصص 10 850000
[17205] جراحی کلیه و مجاری ادراری – تناسلی*(ارولوژي) | تخصص 10 850000
[17215] جراحی مغزواعصاب* | تخصص 10 850000
[17225] چشم پزشکی* | تخصص 10 850000
[17275] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص 10 850000
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 10 850000
[17235] آسیب شناسی | تخصص 7 850000
[17305] بیماریهای پوست* | تخصص 10 850000
[17315] بیهوشی* | تخصص 10 850000
[18185] دندانپزشکی کودکان* | تخصص 10 850000
[18105] دندانپزشکی ترمیمی* | تخصص 10 850000
[18175] جراحی دهان و فک وصورت* | تخصص 10 850000
[18135] بیماریهای دهان و تشخیص* | تخصص 10 850000
[18405] اپیدمیولوژی | دکترا 10 580000
[19335] ویروس شناسی | دکترا 10 850000
[19375] خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) | دکترا 7 850000
[19695] سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی | دکترا 10 850000
[15115] دندانپزشکی | دکترای حرفه ای 10 850000
[16115] علوم آزمایشگاهی | دکترای حرفه ای 7 850000
[19205] پرستاری* | دکترا 10 580000
[00713] مامایی* | دکترا 10 580000
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 17 580000
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 17 580000
[14105] پرستاری* | کارشناسی ارشد 10 580000
[14195] مامایی* | کارشناسی ارشد 10 580000
[00112] علوم آزمایشگاهی | کارشناسی ارشد 7 580000
[00111] دندانپزشکی* | کارشناسی ارشد 10 580000
[11105] پرستاری* | کارشناسی 10 580000
[11155] مامایی* | کارشناسی 10 580000
[11315] علوم آزمایشگاهی | کارشناسی 7 580000
[14445] ویروس شناسی | کارشناسی ارشد 10 580000
[14455] خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون(هماتولوژی) | کارشناسی ارشد 7 580000
[11305] اتاق عمل | کارشناسی 10 580000
[11145] هوشبري | کارشناسی 10 580000
[20315] بيماري هاي عفوني و گرمسيري | فوق تخصص 17 580000
[10135] اتاق عمل | کاردانی 10 580000
[10185] هوشبري | کاردانی 10 580000
[10105] پرستاري | کاردانی 10 580000
[10115] پرستاري دندانپزشكي | کاردانی 10 580000
[10195] مامايي | کاردانی 10 580000
[20245] گوارش و کبد بالغين | فوق تخصص 17 580000
[15155] دندانپزشكي(بهداشتكار | دکترا 10 850000
[14103] اتاق عمل | کارشناسی ارشد 10 580000
[00700] تخصص علوم آزمایشگاهی | تخصص 7 850000